Disciplinski pravilnik

Organizacioni odbor Memorijalnog turnira u malom fudbalu „Igrajmo za 16“ na svojoj sednici održanoj 03.04. 2012.g. doneo je

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
MEMORIJALNOG TURNIRA U MALOM FUDBALU
„IGRAJMO ZA 16“

I.OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pojam disciplinskih prekršaja, uslovi za disciplinsku odgovornost, uslovi za propisivanje i primenu disciplinskih sankcija, sistem sankcija, disciplinski postupak i postupak izvršenja odluke.

1.Pojam disciplinskog prekršaja

Član 2.

Disciplinski prekršaj je protivpravno skrivljeno izvršena radnja koja je ovim pravilnikom određena kao prekršaj.
Nema disciplinskog prekršaja ukoliko je isključena protivpravnost ili krivica iako postoje sva bitna obeležja disciplinskog prekršaja.
2.Zakonitost u propisivanju disciplinskih prekršaja i disciplinskih sankcija

Član 3.

Niko ne može biti kažnjen za disciplinski prekršaj, niti se prema njemu mogu primeniti disciplinske sankcije, ako to delo pre nego što je izvršeno nije bilo ovim pravilnikom, određeno kao disciplinski prekršaj i za koje nije propisano kojom vrstom i visinom disciplinske sankcije učinilac discilinskog prekršaja može biti kažnjen.
3.Propisivanje disciplinskih prekršaja

Član 4.

Prekršaji se mogu propisivati ovim Pravilnikom.

4.Vrste i svrha disciplinskih sankcija

Član 5.

Disciplinske sankcije su:
-opomena,
-ukor,
-zabrana nastupa,
-oduzimanje bodova,
-isključenje iz takmičenja.

Svrha propisivanja, izricanja i primene disicplinskih sankcija je da svi članovi poštuju pravila i fer igru i da se odvrate od činjenja disciplinskih prekršaja.

5.Suspenzija

Član 6.

Suspenzija je posebna i privremena mera koja se može izreći pojedincima, ako postoji osnovana sumnja da su izvršili disciplinski prekršaj i protiv kojih je pokrenut disciplinski postupak, za teže prekršaje u takmičenju ili u vezi sa takmičenjem, a za koji se može izreći disciplinska sankcija zabrane nastupa.
Za vreme suspenzije, pojedinac kome je izrečena, ne može da nastupa u takmičenju.

Član 7.

Suspenziju može izreći samo prvostepeni disciplinski organ koji rukovodi takmičenjem.

Član 8.

Suspenzija se može izreći:
1. ako je to opravdano zbog načina izvršenja prekršaja i drugih posebno teških okolnosti prekršaja,
2. ako postoje posebne okolnosti koje ukazuju da će prijavljeni ponoviti prekršaj ili dovršiti pokušani prekršaj,

Član 9.

Suspenzija se može izreći najduže u trajanju do donošenja konačnog rešenja o prekršaju, a najkraće u trajanju od 8 dana, ali u svakom slučaju može trajati najduže mesec dana.
Ako je suspenzija izrečena u trajanju kraćem od mesec dana ista se može produžiti, ako i dalje postoje razlozi zbog kojih je izrečena, s tim da ukupno trajanje ne može biti duže od mesec dana.
Suspenzija se mora ukinuti:
1.ako se u roku od mesec dana od dana izricanja suspenzije ne donese konačna odluka o prekršaju,
2.ako je isteklo vreme na koje je izrečena, a nije produžena,
3.ako je disciplinska prijava odbačena,
4.ako je disciplinski postupak obustavljen,
5.ako je prvostepenom odlukom o prekršaju izrečena disciplinska sankcija zabrane nastupa koja po dužini trajanja, nije veća od vremena koje je proteklo pod suspenzijom, primenom pravila o uračunavanju iz ovog Pravilnika.
Suspenzija se može ukinuti:
1.ako više ne postoje razlozi zbog kojih je izrečena,
2.ako je prvostepenom odlukom o prekršaju izrečena disciplinska sankcija zabrane nastupa koja je po dužini trajanja veća od vremena koje je proteklo pod suspenzijom, primenom pravila o uračunavanju iz ovog Pravilnika,
3.ako prvostepeni organ proceni da suspenzija više nije neophodna.

Član 10.

Suspenzija se izriče, produžava i ukida rešenjem nadležnog prvostepenog organa.
Rešenje o izricanju, produženju ili ukidanju suspenzije se odmah nakon donošenja objavljuje na oglasnoj tabli takmičenja.
Pravno dejstvo rešenja o izricanju, produženju ili ukidanju suspenzije nastupa odmah po objavljivanju na oglasnoj tabli takmičenja.

Član 11.

Protiv rešenja o izricanju ili produženju suspenzije se može izjaviti žalba Komisiji za žalbe Organizacionog odbora najkasnije u roku od 3 dana računajući od dana objavljivanja na oglasnoj tabli takmičenja.
Žalba na rešenje o izricanju ili produženju suspenzije ne zadržava izvršenje rešenja.Odluku po žalbi na rešenje o izricanju ili produženju suspenzije donosi Predsednik Komisije za žalbe, a istu je obavezan da donese najkasnije u roku od 3 dana računajući od dana prijema žalbe.
Protiv rešenja o ukidanju suspenzije žalba nije dozvoljena.

Član 12.

U izrečenu disciplinsku sankciju zabrane nastupa uračunava se vreme za koje pojedinac nije nastupao za vreme suspenzije.

Član 13.

Niko ne može biti kažnjen u disciplinskom postupku dva ili više puta za istu prekršajnu radnju.

II.IZVRŠENjE DISCIPLINSKIH PREKRŠAJA

1.Radnja izvršenja disciplinskog prekršaja

Član 14.

Prekršaj može biti izvršen činjenjem ili nečinjenjem.
Prekršaj je izvršen nečinjenjem kad je učinilac propustio radnju koju je bio dužan da izvrši, ako je propisom o prekršaju to propisano kao disciplinski prekršaj.

2.Nužna odbrana

Član 15.

Nije disciplinski prekršaj ona radnja koja je učinjena u nužnoj odbrani.
Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugog odbije istovremeni protivpravni napad.
Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane, može se blaže kazniti, a ako je to prekoračenje učinjeno pod naročito olakšavajućim okolnostima, neće odgovarati za disciplinski prekršaj.

3.Sila ili pretnja

Član 16.

Nije disciplinski prekršaj ako je radnja koja je propisana kao disciplinski prekršaj učinjena pod uticajem sile ili pretnje.

4.Pokušaj

Član 17.

Za pokušaj disciplinskog prekršaja će učinilac biti kažnjen samo ako je to posebno propisano.

III.DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

1.Subjekti i uslovi disciplinske odgovornosti

Član 18.

Kriv je učinilac koji je u vreme kada je učinio disciplinski prekršaj postupao sa umišljajem ili iz nehata.

2.Nehat

Član 19.

Prekršaj je učinjen iz nehata kad je učinilac bio svestan da usled njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posledica, ali je olako držao da će je moći sprečiti ili da ona neće nastupiti, ili kad nije bio svestan mogućnosti nastupanja zabranjene posledice, iako je prema okolnostima i prema svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svestan te mogućnosti.

3.Umišljaj

Član 20.

Prekršaj je učinjen sa umišljajem kad je učinilac bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje ili kad je bio svestan da usled njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posledica, ali je pristao na njeno nastupanje.

4. Pravna zabluda

Član 21.

Nepoznavanje propisa kojim je disciplinski prekršaj predviđen ne isključuje odgovornost, ali učinilac disciplinskog prekršaja koji iz opravdanih razloga nije znao da je ta radnja zabranjena može se blaže kazniti.

5. Podstrekavanje

Član 22.

Ko drugog sa umišljajem podstrekne da učini disciplinski prekršaj kazniće se kao da ga je sam učinio.

6. Pomaganje

Član 23.

Ko drugom sa umišljajem pomogne da izvrši disciplinski prekršaj kazniće se kao da ga je sam učinio.

7. Granice odgovornosti saučesnika

Član 24.

Podstrekač i pomagač su odgovorni u granicama svog umišljaja.
S obzirom na prirodu disciplinskog prekršaja, kao i način i okolnosti pod kojima je podstrekavanje ili pomaganje izvršeno i stepen krivice podstrekača i pomagača, podstrekač i pomagač mogu se blaže kazniti ili se protiv njih postupak može obustaviti.

IV. DISCIPLINSKE SANKCIJE I USLOVI ZA NjIHOVO IZRICANjE

1. Opomena

Član 25.

Opomena se može izreći za učinjene disciplinske prekršaje, ako su oni manjeg značaja i ako nije nastupila štetna posledica, a učinjeni su pod takvim olakšavajućim okolnostima koje ih čine osobito lakim.

2. Ukor

Član 26.

Ukor se može izreći za učinjene disciplinske prekršaje, ako su oni manjeg značaja i ako je nastupila štetna posledica koja nije većeg obima, a učinjeni su pod olakšavajućim okolnostima.

3. Zabrana nastupa

Član 27.

Zabrana nastupa se može izreći za učinjene prekršaje u vezi sa takmičenjem i koji su od većeg značaja ili usled kojih su nastupile teže posledice, a mogu se izreći kao:
1. zabrana nastupa za određeno vreme ili na određenom broju utakmica,

4.1. Zabrana nastupa za određeno vreme ili na određenom broju utakmica

Član 28.

Zabrana nastupa za određeno vreme može se izreći igračima ili trenerima u vremenskom periodu koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od jedne godine, dok se zabrana nastupa na određenom broju utakmica može izreći za najviše 10 utakmica.

5. Isključenje iz takmičenja

Član 29.

Isključenje iz takmičenja se može izreći samo za najteže prekršaje i ako su nastupile osobito teške posledice tako da dalje ostajanje izvršioca u takmičenju šteti ugledu takmičenja.

V. ODMERAVANjE I IZBOR DISCIPLINSKIH SANKCIJA

1. Opšta pravila

Član 30.

Disciplinske sankcije za disciplinske prekršaje odmeravaju se u granicama koje su za taj disciplinski prekršaj propisane tako da se pri tome uzimaju u obzir sve okolnosti koje utiču na vrstu i težinu disciplinske sankcije, a naročito: težina i posledice prekršaja, okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stepen krivice učinioca, lične prilike učinioca i držanje učinioca posle učinjenog prekršaja.

2. Ublažavanje

Član 31.

Ako se prilikom odlučivanja o vrsti i težini disciplinske sankcije utvrdi da prekršajem nisu prouzrokovane teže posledice, a postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i sa blažom disciplinskom sankcijom može postići svrha kažnjavanja, propisana disciplinska sankcija može se ublažiti na način da se izrekne druga blaža vrsta disciplinske sankcije ili da se izrekne disciplinska sankcija u kraćem trajanju ili u manjem iznosu od minimalno propisane.

3. Sticaj prekršaja

Član 32.

Ako je učinilac jednom radnjom ili sa više radnji učinio više disciplinskih prekršaja po kojima nije doneto rešenje o disciplinskom prekršaju, a postupak se vodi pred istim organom, prethodno će se utvrditi disciplinska sankcija za svaki od tih disciplinskih prekršaja, pa će se za sve te disciplinske prekršaje izreći jedinstvena disciplinska sankcija.
Jedinstvena disciplinska sankcija će se izreći po sledećim pravilima:
1. ako je za sve prekršaje u sticaju izrečena ista disciplinska sankcija, izreći će se jedinstvena disciplinska sankcija, s tim što ona ne može biti manja od svake pojedinačne sankcije niti veća od zbira svih sankcija;
2. ako su za prekršaje u sticaju izrečene različite vrste disciplinskih sankcije, izreći će se jedinstvena disciplinska sankcija kao zbir svih izrečenih sankcija, a može se izreći i samo jedna disciplinska sankcija za sve prekršaje u sticaju ako je ona dovoljna radi postizanja svrhe kažnjavanja.

VI. DISCIPLINSKI POSTUPAK

1.Osnovna načela

Član 33.

Ovaj pravilnik utvrđuje pravila kojima se osigurava da niko nevin ne bude kažnjen, a da se odgovornom učiniocu disciplinskog prekršaja izrekne disciplinska sankcija pod uslovima koje propisuje ovaj pravilnik i na osnovu pravilno sprovedenog postupka.

2. Pokretanje disciplinskog postupka

Član 34.

Disciplinski postupak pokreće se na osnovu disciplinske prijave koju može da podnese svaki pojedinac ili organizacija koji su članovi u takmičenju.

3. Utvrđivanje istine

Član 35.

Svi nadležni organ koji vode disciplinske postupke su dužni da istinito i potpuno utvrde činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke i da sa jednakom pažnjom ispitaju i utvrde kako činjenice koje terete prijavljeno lice tako i one koje mu idu u korist.

4. Slobodna ocena dokaza

Član 36.

Disciplinski organi ocenjuju dokaze po svom slobodnom uverenju.
Koje će činjenice uzeti kao dokazane, odlučuje disciplinski organ na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno i na osnovu rezultata celokupnog postupka.

5. Dvostepenost disciplinskog postupka

Član 37.

Protiv rešenja donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba.
Rešenje doneto u drugom stepenu pravosnažno je.

6.Zabrana preinačenja na gore

Član 38.

Ako je žalba izjavljena samo u korist prijavljenog, rešenje o disciplinskom prekršaju ne može se izmeniti na njegovu štetu, niti se u ponovljenom postupku može doneti rešenje koje je nepovoljnije za okrivljenog.

7. Disciplinski organi

Član 39.

Disciplinski postupak u prvom stepenu vodi rukovodilac takmičenja.
Prvostepeni organ za sve disciplinske prekršaje u vezi sa takmičenjem je organ koji rukovodi takmičenjem.
Disciplinski postupak u drugom stepenu u odnosu na disciplinske postupke prvostepenog organa vodi i odluke donosi Komisija za žalbe Organizacionog odbora. (u daljem tekstu: drugostepeni organ).

8. Prijavljeni i njegovo pravo odbrane

Član 40.

Prijavljeni je pojedinac ili ekipa protiv koga se vodi disciplinski postupak.
Prijavljeni ima pravo da podnosi dokaze, stavlja predloge i upotrebljava pravna sredstva predviđena ovim Pravilnikom.

VII.PODNESCI

1.Podnesci

Član 41.

Zahtev za pokretanje disciplinskog postupka i druge izjave i saopštenja podnose se pismeno.

VIII.ROKOVI I VRAĆANjE U PREĐAŠNjE STANjE

1.Rokovi

Član 42.

Rokovi predviđeni ovim pravilnikom ne mogu se produžavati, osim kada je to ovim pravilnikom izričito predviđeno.

2.Vraćanje u pređašnje stanje

Član 43.

Prijavljenom koji iz opravdanih razloga propusti rok za izjavu žalbe na rešenje o dinjsciplinskom prekršaju, prvostepeni organ će dozvoliti vraćanje u pređašnje stanje radi izjave žalbe, ako u roku od 8 dana od dana prestanka uzroka zbog koga je propušten rok podnese molbu za vraćanje u pređašnje stanje i ako istovremeno s molbom preda žalbu.
Posle proteka mesec dana od dana propuštenog roka ne može se tražiti vraćanje u pređašnje stanje.
Molba za vraćanje u pređašnje stanje podnosi se prvostepenom organu koji je doneo prvostepeno rešenje.
O vraćanju u pređašnje stanje odlučuje prvostepeni organ koji je doneo prvostepeno rešenje koje se pobija žalbom.
Kad prvostepeni disiplinski organ dozvoli vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštenog roka za žalbu, istu sa spisima predmeta dostaviće na rešavanje drugostepenom organu.
Protiv rešenja kojim se dozvoljava vraćanje u pređašnje stanje nije dozvoljena žalba.
Prvostepeni organ žalbu protiv rešenja kojim nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje sa žalbom na rešenje o disciplinskom prekršaju i ostalim spisima predmeta dostaviće na rešavanje drugostepenom organu. Ako drugostepeni organ dozvoli vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštenog roka za žalbu, istim rešenjem će odlučiti o žalbi izjavljenoj protiv rešenja o disiplinskom prekršaju.

IX.DONOŠENjE ODLUKA

Član 44.

Odluke u disciplinskom postupku donose se u obliku rešenja.

1. Odluke drugostepenog organa

Član 45.

Odluke drugostepenog organa donose se posle usmenog većanja i glasanja. Odluka je doneta kad je za nju glasala većina članova.U posebnim slučajevima predviđenim u ovom Pravilniku odluku po žalbi donosi Predsednik drugostepenog organa.
Predsednik veća rukovodi većanjem i glasanjem i glasa poslednji. On je dužan da se stara da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre.
Većanje i glasanje vrši se u nejavnoj sednici.

X.DOSTAVLjANjE

Član 46.

Sva pismena se dostavljaju preko oglasne table takmičenja.

XI. POKRETANjE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Član 47.

Disciplinski postupak se pokreće na osnovu prijave za pokretanje disciplinskog postupka, ili po službenoj dužnosti.
Prijava za pokretanje disciplinskog postupka podnosi se pismeno i sadrži:
1. naziv, odnosno lično ime podnosioca i njegovu adresu;
2. naziv prvostepenog organa kome se podnosi;
3. osnovne podatke o prijavljenom: lično ime, lično ime roditelja, mesto i datum rođenja, zanimanje, mesto i adresa stanovanja i državljanstvo, odnosno naziv i sedište prijavljene organizacije, a za odgovorno lice u rukometnoj organizaciji i funkciju koju obavlja u toj organizaciji;
4. činjenični opis radnje iz koje proizilazi pravno obeležje disciplinskog prekršaja, vreme i mesto izvršenja disciplinskog prekršaja i druge okolnosti potrebne da se disciplinski prekršaj što tačnije odredi;
5. propis o prekršaju koji treba primeniti;
6. predlog o dokazima koje treba izvesti, uz označenje ličnih imena i adresa svedoka, spisa koje treba pročitati i predmeta koji služe kao dokaz;
7. potpis i pečat podnosioca zahteva.

XII. POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM ORGANOM

1.Prethodno ispitivanje disciplinske prijave

Član 48.

Kad nadležni prvostepeni organ primi prijavu za pokretanje disciplinskog postupka, ispitaće da li postoje uslovi za pokretanje postupka i odlučiti o daljem toku postupka.
Kad prvostepeni organ utvrdi da ne postoje uslovi za pokretanje disciplinskog postupka, prijava će se rešenjem odbaciti.
Ne postoje uslovi za pokretanje disciplinskog postupka:
1. kad radnja opisana u prijavi nije disciplinski prekršaj;
2. kad prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje postupka;
3. kad postoje osnovi koji isključuju odgovornost za disciplinski prekršaja;

2.Tok prvostepenog postupka

Član 49.

Ako prvostepeni organ ne odbaci prijavu za pokretanje disciplinskog postupka, ili ako disciplinski postupak pokreće po službenoj dužnosti, doneće rešenje o pokretanju disiplinskog postupka.
Protiv rešenje iz st.1 ovog pravilnika nije dozvoljena žalba.

2.1. Saslušanje prijavljenog

Član 50.

Prvostepeni organ je dužan da po donošenju rešenja o pokretanju disciplinskog postupka, to rešenje i prijavu za pokretanje disciplinskog postupka, bez odlaganja dostavi prijavljenom radi davanja odbrane preko oglasne table takmičenja.
Prijavljeni svoju odbranu, po pravilu, daje pismeno.
Prvostepeni organ može pozvati prijavljenog da svoju odbranu da pismeno u roku od 8 (osam) dana.

2.2. Pribavljanje dokaza

Član 51.

Kada prvostepeni organ dobije pismenu odbranu prijavljenog ili nakon što protekne rok za dostavljanje pismene odbrane, može pribaviti i izvesti druge dokaze od značaja za donošenje odluke, kao što su čitanje pismenih dokaza, pribavljanje stručnih mišljenja i druge potrebne dokaze.

2.3. Donošenje rešenja

Član 52.

Po pribavljanju pismene odbrane prijavljenog ili isteka roka za dostavljanje iste i po pribavljanju drugih dokaza, prvostepeni organ je dužan da donese rešenje o disciplinskom prekršaju.
Rešenje o disciplinskom prekršaju zasniva se na izvedenim dokazima i činjenicama koje su utvrđene u postupku.
Prvostepeni organ može doneti rešenje kojim se disciplinski postupak obustavlja ili kojim se prijavljeni oglašava odgovornim za prekršaj.
Rešenje o disciplinskom prekršaju odnosi se samo na lice koje se prijavom za pokretanje disciplinskog postupka tereti i samo na prekršaj koji je predmet podnete prijave.
Prvostepeni organ nije vezan za predloge i ocenu u pogledu pravne kvalifikacije disciplinskog prekršaja.

Član 53.

Rešenje o disciplinskom prekršaju kojim se obustavlja disciplinski postupak doneće se kad se utvrdi:
1. da je u pitanju radnja koja nije propisana kao disciplinski prekršaj;
2. da postoje okolnosti koje isključuju odgovornost za disciplinske prekršaje;
3. da je postupak vođen bez prijave,
4. da prvostepeni organ nije stvarno nadležan za vođenje postupka;
5. da nije dokazano da je prijavljeni učinio disciplinski prekršaj koji mu se prijavom stavlja na teret;
Disciplinski postupak će se obustaviti i u drugim zakonom određenim slučajevima.
U obrazloženju rešenja o obustavi postupka ukratko se navode razlozi zbog kojih je postupak obustavljen i propis na osnovu kog je to učinjeno.

Član 54.

Rešenje o disciplinskom prekršaju kojim se prijavljeni oglašava odgovornim za disciplinski prekršaj donosi se kad se u disciplinskom postupku utvrdi postojanje disciplinskog prekršaja i odgovornost prijavljenog za taj disciplinski prekršaj.

Član 55.

Rešenje o disciplinskom prekršaju će se pismeno izraditi u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja svih radnji u postupku koji prethodi donošenju rešenja o disciplinskom prekršaju.Ako se postupak vodi zbog više disciplinskih prekršaja, u rešenju će se navesti za koje se disciplinske prekršaje postupak obustavlja, a za koje se prijavljeni oglašava odgovornim za disciplinske prekršaje.

Član 56.

Pismeno izrađeno rešenje o disciplinskom prekršaju sadrži: uvod, izreku, obrazloženje i pouku o pravu na žalbu, kao i broj, datum donošenja, potpis ovlašćenog lica.
Uvod rešenja sadrži: naziv prvostepenog organa koji je doneo rešenje o disciplinskom prekršaju, lična imena članova organa, lično ime prijavljenog, njegovo mesto prebivališta, odnosno naziv i sedište prijavljene organizacije, disciplinski prekršaj koji je predmet postupka, dan donošenja rešenja i osnov po kome je rešenje doneto.
Izreka rešenja: lične podatke prijavljenog, odnosno za prijavljenu organizaciju, naziv i sedište, činjenični opis i pravnu kvalifikaciju disciplinskog prekršaja i odluku kojom se prijavljeni oglašava odgovornim za disciplinski prekršaj ili se postupak obustavlja.
U obrazloženju rešenja o disciplinskom prekršaju ukratko će se izneti sadržina prijave za pokretanje disciplinskog postupka, utvrđeno činjenično stanje uz navođenje dokaza na osnovu kojih su pojedine činjenice dokazane, propisi na kojima se zasniva odluka i razlozi za svaku tačku rešenja.
U pouci o pravu na žalbu, daje se pouka o tome, kome se organu žalba izjavljuje, kome predaje, u kom roku i da se žalba, može podneti pismeno a predati neposredno.

Član 57.

Ako se prijavljeni oglasi odgovornim za disciplinski prekršaj, izreka rešenja o disciplinskom prekršaju sadrži:
1. disciplinski prekršaj za koji se okrivljeni oglašava odgovornim uz naznačenje činjenica i okolnosti koje čine obeležja disciplinskog prekršaja i od kojih zavisi primena određenog propisa o disciplinskom prekršaju;
2. propise koji su primenjeni;
3. odluku o izrečenim sankcijama;

XIII. REDOVNI PRAVNI LEKOVI

1. Redovni pravni lek-žalba

Član 58.

Protiv rešenja donetog u prvom stepenu može se izjaviti žalba drugostepenom organu, a putem organa koji je doneo prvostepeno rešenje, u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 59.

Žalbu mogu izjaviti prijavljeni i podnosilac prijave.
Blagovremeno izjavljena žalba odlaže izvršenje rešenja, osim ako u ovom Pravilniku nije za posebne slučajeve drugačije određeno.
Prijavljeni i podnosilac prijave mogu se odreći prava na žalbu, a od izjavljene žalbe mogu odustati do donošenja drugostepenog rešenja.
Odricanje i odustajanje od prava na žalbu ne može se opozvati.

Član 60.

Žalba treba da sadrži oznaku rešenja o disciplinskom prekršaju protiv kojeg se žalba izjavljuje i potpis podnosioca žalbe.
Žalba se ne mora posebno obrazložiti, već je dovoljno navesti u čemu je žalilac nezadovoljan rešenjem.
U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. Pozivajući se na nove činjenice žalilac je dužan da navede dokaze kojima bi se te činjenice imale dokazati.

1.1.Osnovi po kojima se može izjaviti žalba

Član 61.

Rešenje o prekršaju može se pobijati:
1. zbog bitne povrede odredaba postupka;
2. zbog povrede materijalnog propisa o disicplinskom prekršaju;
3. zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja;

1.2.Bitne povrede odredaba postupka

Član 62.

Bitna povreda odredaba postupka postoji:
1. ako prijavljenom nije pružena mogućnost da iznese svoju odbranu pre donošenja rešenja,
2. ako je nadležni organ odbacio prijavu za pokretanje disciplinskog postupka, ili obustavio disciplinski postupak, protivno odredbama ovog Pravilnika,
3. ako je rešenje doneo nenadležni organ,
4. ako rešenjem prvostepeni organ nije u celosti odlučio o prijavi za pokretanje disciplinskog postupka,
5. ako je prvostepeni organ odlučio mimo prijave za pokretanje disciplinskog postupka,
6. ako se rešenje zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog Pravilnika ne može zasnivati rešenje o disciplinskom prekršaju osim ako je s obzirom na druge dokaze, očigledno da bi i bez tog dokaza bilo doneto isto rešenje o disciplinskom prekršaju;
7. ako je izreka rešenja o disciplinskom prekršaju nerazumljiva, protivrečna sama sebi ili razlozima rešenja, ili ako rešenje uopšte nema razloga ili u njemu nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj meri protivrečni, ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna protivrečnost između onog što se navodi u razlozima rešenja, o sadržini isprava ili zapisnika o iskazima datim u postupku, samih tih isprava ili zapisnika.
Bitna povreda odredaba postupka postoji i ako prvostepeni organ u toku postupka, ili prilikom donošenja rešenja o disciplinskom prekršaju nije primenio ili je pogrešno primenio koju odredbu ovog Pravilnika, a to je bilo ili je moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje rešenja o disciplinskom prekršaju.

1.3.Povreda materijalnog prava

Član 63.

Povreda materijalnog propisa o disciplinskom prekršaju postoji ako je prekršajni propis povređen u pitanju:
1. da li je radnja za koju se prijavljeni goni disciplinski prekršaj;
2. da li ima okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost;
3. da li ima okolnosti koje isključuju gonjenje;
4. da li je u pogledu disciplinskog prekršaja koji je predmet prijave za pokretanje disciplinskog postupka primenjen propis koji se ne može primeniti;
5. da li je odlukom o disciplinskoj sankciji prekoračeno ovlašćenje koje nadležni organ ima po ovom Pravilniku;
6. da li su povređene odredbe o uračunavanju suspenzije u izrečenu disciplinski sankciju.

1.4.Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Član 64.

Rešenje o disciplinskom prekršaju može se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kad je prvostepeni organ neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio ili je nije utvrdio.
Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi.

1.5.Odluka o disciplinskoj sankciji

Član 65.

Rešenje o disciplinskom prekršaju može se pobijati zbog odluke o disciplinskoj sankciji i kad tom odlukom nije prekoračeno ovlašćenje iz ovog Pravilnika, kada prvostepeni organ nije pravilno odmerio sankciju s obzirom na okolnosti koje utiču da ona bude veća ili manja.
Odluka o disciplinskoj sankciji može se pobijati i zbog toga što je prvostepeni organ primenio ili nije primenio odredbe o ublažavanju predviđenih sankcija.

2. Postupak po žalbi

Član 66.

Neblagovremenu i nedozvoljenu žalbu odbaciće rešenjem prvostepeni organ kao pojedinac ili predsednik disciplinske komisije.
Neblagovremena je žalba koja je izjavljena nakon proteka propisanog roka za žalbu.
Blagovremenu i dozvoljenu žalbu prvostepeni organ će sa kompletnim spisima u originalu dostaviti drugostepenom organu u roku od tri dana.

3. Odluke drugostepenog organa po žalbi

Član 67.

Rešavajući po žalbi drugostepeni organ može žalbu odbaciti, odbiti kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rešenje, ili usvojiti, a prvostepeno rešenje, preinačiti ili ukinuti.

Član 68.

Drugostepeni organ ispituje rešenje o disciplinskom prekršaju u onom delu u kojem se pobija žalbom, ali mora uvek po službenoj dužnosti ispitati:
1. da li postoji bitna povreda odredaba postupka iz ovog Pravilnika;
2. da li je na štetu prijavljenog povređen materijalni propis.
Ako žalba izjavljena u korist prijavljenog ne sadrži osnov za pobijanje rešenja o disciplinskom prekršaju, drugostepeni organ ograničiće se na ispitivanje povreda iz stava 1 ovog člana, kao i na ispitivanje odluke o disciplinskim sankcijama.

Član 69.

Drugostepeni organ odbiće žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rešenje kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se rešenje pobija, niti povrede ovog Pravilnika.

Član 70.

Drugostepeni organ će uvažiti žalbu i preinačiti prvostepeno rešenje kada utvrdi da su odlučne činjenice u prvostepenom postupku utvrđene, a da s obzirom na utvrđeno činjenično stanje treba doneti drugačije rešenje ili ako smatra da postoje takve povrede ovog Pravilnika koje se mogu otkloniti bez ukidanja prvostepenog rešenja, ili kad nađe da prilikom odmeravanja disciplinske sankcije nisu uzete u obzir sve okolnosti koje su od uticaja za pravilno odmeravanje ili kad okolnosti koje su uzete u obzir nisu pravilno ocenjene.
Prvostepeno rešenje će se preinačiti kad se utvrdi da je prvostepeni organ pogrešno ocenio isprave i dokaze koje nije sam izveo, a rešenje je zasnovano na tim dokazima.

Član 71.

Drugostepeni organ će žalbu uvažiti i ukinuće prvostepeno rešenje i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak ako utvrdi da postoji bitna povreda odredaba postupka, koja je bila ili je mogla biti od uticaja na pravilno rešavanje prekršajne stvari, ili ako smatra da zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja treba dopuniti ili provesti novi postupak, ili ako je postupak obustavljen zbogogrešne ocene dokaza ili pogrešne primene materijalnog prava. Iz istih razloga može se prvostepeno rešenje i delimično ukinuti, ako se pojedini delovi rešenja mogu izdvojiti bez štete za pravilno odlučivanje.

Član 72.

Prvostepeni organ dužan je da sprovede sve radnje i raspravi sva sporna pitanja na koje je ukazao drugostepeni organ u svom rešenju.
Pri donošenju novog rešenja prvostepeni organ je vezan uputstvima drugostepenog organa samo u delu koji se odnosi na utvrđivanje relevantnih činjenica i izvođenje novih dokaza.

XIV. VANREDNI PRAVNI LEKOVI

Član 73.

Vanredni pravni lekovi su Zahtev za ponavljanje postupka i Zahtev za vanredno ublaženje disciplinske sankcije.

1. Ponavljanje postupka

Član 74.

O zahtevu za ponavljanje postupka odlučuje prvostepeni organ koji je doneo prvostepeno rešenje.
U zahtevu treba navesti po kojem se osnovu traži ponavljanje postupka i kojim se dokazima potkrepljuju činjenice na kojima se zahtev zasniva. Ako zahtev ne sadrži ove podatke, odbaciće se rešenjem.
Zahtev će se odbaciti i kad prvostepeni organ na osnovu zahteva i dokaza iz spisa predmeta iz ranijeg postupka utvrdi da je zahtev podnelo neovlašćeno lice ili da je zahtev neblagovremeno podnesen ili da nema uslova za ponavljanje postupka ili da činjenice i dokazi na kojima se zahtev zasniva očigledno nisu podobni da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje.

Član 75.

Ako prvostepeni organ ne odbaci zahtev za ponavljanje postupka, ponoviće postupak u obimu koji je neophodan da se utvrde činjenice zbog kojih je zahtev podnet.
Zavisno od rezultata ponovljenog postupka, zahtev će se rešenjem odbiti ili će se novim rešenjem o disciplinskom prekršaju ranije rešenje ukinuti u celosti ili delimično.
Ako se dozvoli ponavljanje postupka, u ponovnom postupku prvostepeni organ je vezan zabranom preinačenja na gore.
Protiv rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka nije dozvoljena žalba.

Član 76.

Zahtev za ponavljanje postupka ne odlaže izvršenje rešenja, ali ako prvostepeni organ oceni da zahtev može biti uvažen, može odlučiti da se odloži izvršenje dok se ne odluči o zahtevu za ponavljanje postupka.
Rešenje kojim se dozvoljava ponavljanje postupka odlaže izvršenje rešenja protiv koga je ponavljanje dozvoljeno.

XV.POSEBNE ODREDBE O SKRAĆENOM DISCIPLINSKOM POSTUPKU

Član 77.

U postupku za disciplisnke prekršaje propisane zbog nepoštovanja pojedinih odredbi iz Propozicija takmičenja, kao i za druge slične disciplinske prekršaje, a koji su propisani u ovom pravilniku, sprovešće se skraćeni disciplinski postupak.

Član 78.

U skraćenom disciplinskom postupku rešenje o disciplinskom prekršaju se donosi bez održavanja rasprave pred prvostepenim organom, a može se doneti i bez prethodnog saslušanja prijavljenog ako prikupljeni dokazi u dovoljnoj meri ukazuju na postojanje disciplinskog prekršaja i odgovornost prijavljenog.

Član 79.

Rok za žalbu protiv rešenja o disciplinskom prekršaju donetog u skraćenom postupku je 3 (tri) dana od dana dostavljanja rešenja na oglasnoj tabli.

Član 80.

U ostalom delu u skraćenom disciplinskom postupku shodno se primenjuju ostale odredbe ovog pravilnika.

XVI. POSEBNI DEO

1. Prekršaji ekipa

Član 81.

Ekipa koja neopravdano trajno napusti teren ili ekipa koja odbije da nastavi utakmicu na poziv sudija, izreći će se oduzimanje najmanje 2 boda.

Član 82.

Ako se više igrača ili službenih lica jedne ekipe na igralištu nesportski ili na drugi način nedolično ponaša, pa je zbog toga došlo do privremenog ili trajnog prekida utakmice, ekipa će se kazniti oduzimanjem do 4 boda.

2. Prekršaji pojedinaca

Član 83.

Igrač ili trener koji nagovori druge igrače da iz bilo kojih razloga napuste igralište za vreme utakmice, ili da ometaju regularno odvijanje utakmice, kazniće se zabranom nastupa do 3 utakmice.

Član 84.

Igrač koji na utakmici grubom igrom dovede u opasnost zdravlje drugog igrača, kazniće se zabranom nastupanja do 3 utakmice.
Ako u slučaju iz stava 1 kod drugog igrača nastupi teška telesna povreda, kazniće se zabranom nastupanja do 5 utakmica.

Član 85.

Ako igrač izazove prekid utakmice, ili sprečava nastavljanje utakmice, kazniće se zabranom nastupanja do 5 utakmica.
Ako u slučaju iz stava 1. utakmica bude trajno prekinuta, igrač će se kazniti zabranom nastupanja do 8 utakmica.
Za pokušaj disciplinskog prekršaja iz stava 1. ovog člana biće izrečena kazna.

Član 86.

Igrač koji fizički napadne protivničkog igrača pre utakmice, za vreme igre, ili posle utakmice, bilo na igralištu ili van njega, kazniće se zabranom nastupanja do 5 utakmica.
Ako usled prekršaja iz stava 1 kod drugog igrača nastupi teška telesna povreda, kazniće se zabranom nastupanja od najmanje 6 utakmica.
Za pokušaj disciplinskog prekršaja iz stava 1 i 2 ovog člana biće izrečena kazna.

Član 87.

Igrač koji se u sportskom objektu neposredno pre utakmice, za vreme utakmice, ili neposredno posle utakmice nesportski i nekulturno ponaša, kazniće se zabranom nastupanja do 3 utakmice.

Član 88.

Ako igrač neposredno pre utakmice, za vreme utakmice, ili neposredno posle utakmice fizički napadne nekog gledaoca, kazniće se zabranom nastupanja do 3 utakmice.

Član 89.

Igrač koji fizički napadne sudiju, ili drugo službeno lice neposredno pre utakmice, za vreme utakmice, ili neposredno posle utakmice na igralištu, ili van igrališta, kazniće se zabranom nastupanja najmanje 3 utakmice.
Ako u slučaju iz stava 1 sudija ili službeno lice zadobije telesnu povredu, igrač će se kazniti zabranom nastupanja najmanje 6 utakmica, ili trajnim isključenjem iz narednih takmičenja.
Za pokušaj disciplinskog prekršaja iz stava 1 ovog člana biće izrečena kazna.

Član 90.

Igrač koji neposredno pre utakmice, za vreme utakmice, ili neposredno posle utakmice vređa sudije, ili druga službena lica na igralištu, ili van igrališta, kazniće se zabranom nastupanja do 6 utakmica.

Član 91.

Igrač koji nastupi na utakmici iako je pravosnažno kažnjen kaznom zabrane nastupa, kazniće se zabranom nastupanja do 8 utakmica.
Za pokušaj disciplinskog prekršaja iz stava 1 ovog člana biće izrečena kazna.

Član 92.

Pojedinac koji vređa ili kleveće organizatore takmičenja ili njene organe, kazniće se zabranom nastupa, odnosno vršenja funkcije do 3 utakmice, ili vremenskom trajanju do godinu dana.

Član 93.

Sudija, koji neopravdano ne dođe u određeno vreme da sudi utakmicu za koju je određen, ili uopšte neopravdano ne dođe, a nije blagovremeno obavestio nadležni organ radi određivanja zamene, kazniće se zabranom vršenja funkcije do jedne godine.
Istom kaznom biće kažnjen sudija koji bez opravdanog razloga odbije da sudi utakmicu.

Član 94.

Sudija koji prilikom suđenja učini težu povredu Pravila fudbalske igre, kazniće se zabranom vršenja funkcije do jedne godine.

Član 95.

Sudija koji se neposredno pre utakmice, za vreme utakmice, ili neposredno posle utakmice nesportski ili nekulturno ponašao, kazniće se zabranom vršenja funkcije u trajanju do 6 meseci.

Član 96.

Sudija koji fizički napadne igrača, trenera, organizatora, drugog sudiju, službeno lice ili gledaoca, na igralištu ili van igrališta, kazniće se zabranom vršenja funkcije do godinu dana.
Ako usled disciplinskog prekršaja iz stava 1 ovog člana napadnuto lice zadobije telesnu povredu sudija će se kazniti isključenjem iz takmičenja.
Za pokušaj disciplinskog prekršaja iz stava 1 i stava 2 ovog člana biće izrečena

Član 97.

Trener koji izazove prekid utakmice, ili sprečava nastavljanje utakmice, kazniće se zabranom nastupa do 1 godine.
Za pokušaj disciplinskog prekršaja iz stava 1 ovog člana biće izrečena kazna.

Član 98.

Trener koji se neposredno pre utakmice, za vreme utakmice ili neposredno posle utakmice na igralištu ili van igrališta nesportski i nekulturno ponaša prema igraču, službenim licima, sudijama, trenerima, drugim licima ili gledaocima, kazniće se zabranom nastupanja do jedne godine.

Član 99.

Trener koji neposredno pre utakmice, za vreme utakmice ili neposredno posle utakmice na igralištu ili van igrališta fizički napadne sudiju, drugo službeno lice ili gledaoca, kazniće se zabranom nastupa u trajanju od najmanje 1 godine.
Ako usled disciplinskog prekršaja iz stava 1 ovog člana napadnuto lice zadobije telesne povrede trener će se kazniti trajnim isključenjem iz takmičenja.
Za pokušaj disciplinskog prekršaja iz stava 1 i 2 ovog člana biće izrečena kazna.

XVII.IZVRŠENjE ODLUKA

Član 100.

Rešenje doneto u disciplinskom postupku stiče svojstvo pravosnažnosti kada se više ne može pobijati žalbom ili kada žalba nije dozvoljena.
Rešenje doneto u disciplinskom postupku se izvršava kada postane pravosnažno i ako nema zakonskih smetnji, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Član 101.

Postupak izvršenja odluka sprovodi prvostepeni disciplinski organ koji je doneo odluku čije izvršenje se sprovodi.
U postupku izvršenja odluka preduzimaju se sve radnje koje su, u zavisnosti od vrste izrečenih disciplinskih sankcija, neophodne da se odluka izvrši.

XVIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 102.

Ako su disciplinske sankcije utvrđene propisima iz stava 1 ovog člana iznad granica predviđenih ovim Pravilnikom, primenjivaće se odredbe ovog Pravilnika.

Član 103.

Autentično tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Organizacioni odbor.

ORGANIZACIONI ODBOR „IGRAJMO ZA 16“

PREDSEDNIK
Veselin Grozdanić
Beograd, 03.04.2012 Godine

www.igrajmoza16.rs