Pravilnik o takmičenju

P R A V I L N I K
MEMORIJALNOG TURNIRA RTS U MALOM FUDBALU
„IGRAJMO ZA ŠESNAEST“

Organizacioni odbor Memorijalnog turnira RTS „Igrajmo za 16“ je dana 25.12.2012. godine. doneo
Pravilnik memorijalnog turnira RTS u malom fudbalu „Igrajmo za šesnaest“

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom memorijalnog turnira u malom fudbalu „Igrajmo za 16“ (u daljem tekstu: Pravilnik) se utvrđuju osnovne odredbe o sistemu takmičenja, propozicijama, pravilima, kalendaru takmičenja i opštim uslovima takmičenja.

Član 2.

Organizacioni odbor memorijalnog turnira u malom fudbalu „Igrajmo za 16“ (u daljem tekstu: Organizacioni odbor) utvrđuje i obezbeđuje sve uslove za organizaciju takmičenja.

UČESNICI U TAKMIČENJU

Opšte odredbe

Član 3.

Učesnici u takmičenju su stalne ekipe učesnice sastavljene od zaposlenih u Radioteleviziji Srbije i ekipe po pozivu koje su sastavljene od prijatelja, partnera takmičenja, novinara iz drugih medija kako u Beogradu i Srbiji tako i u dijaspori.

Član 4.

Ekipa koja bude isključena iz takmičenja ili koja napusti takmičenje ne može se prijaviti naredne godine za takmičenje.

SISTEM TAKMIČENJA

Opšte odredbe

Član 5.

Sistem memorijalnog turnira u malom fudbalu pod nazivom „Igrajmo za 16“ jedinstven je na teritoriji cele Srbije i on obuhvata:

– Redovno takmičenje na nivou Radiotelevizije Srbije.
– Takmičenje na nivou grada Beograda.
– Takmičenje na nivou regiona Srbije.
– Takmičenje na nivou dijaspore.

Redovno takmičenje na nivou Radiotelevizije Srbije

Član 6.

Pravo učešća, broj ekipa i broj grupa u redovnom takmičenju na nivou Radiotelevizije Srbije određuje Organizacioni odbor na osnovu podnetih Prijava za takmičenje.
Sve stalne ekipe učesnice su dužne da 30 dana pre početka takmičenja podnesu Prijavu za takmičenje Organizacionom odboru.

Takmičenje na nivou grada Beograda

Član 7.

Pravo učešća, broj ekipa i broj grupa u Takmičenju na nivou grada Beograda određuje Organizacioni odbor na osnovu podnetih Prijava za takmičenje.
Prijavu za takmičenje na nivou grada Beograda mogu podneti samo ekipe kojima je poziv za učešće uputio Organizacioni odbor.
Sve ekipe učesnice na nivou grada Beograda su dužne da 30 dana pre početka takmičenja podnesu Prijavu za takmičenje Organizacionom odboru.

Takmičenje na nivou regiona Srbije

Član 8.

Pravo učešća, broj ekipa i broj grupa u Takmičenju na nivou regiona Srbije određuje Organizacioni odbor na osnovu podnetih Prijava za takmičenje.
Prijavu za takmičenje na nivou regiona Srbije mogu podneti samo ekipe kojima je poziv za učešće uputio Regionalni organizacioni odbor po odobrenju Organizacionog odbora.
Sve ekipe učesnice na nivou regiona Srbije su dužne da 30 dana pre početka takmičenja podnesu Prijavu za takmičenje Regionalnom organizacionom odboru.

Takmičenje na nivou dijaspore

Član 9.

Pravo učešća, broj ekipa i broj grupa u Takmičenje na nivou dijaspore određuje
Organizacioni odbor na osnovu podnetih Prijava za takmičenje.
Prijavu za takmičenje na nivou dijaspore mogu podneti samo ekipe kojima je poziv za učešće uputio Organizacioni odbor.
Sve ekipe učesnice na nivou dijaspore su dužne da 30 dana pre početka takmičenja podnesu Prijavu za takmičenje Organizacionom odboru.

Ostale odredbe

Član 10.

Sistem takmičenja utvrđuje Organizacioni odbor na predlog Rukovodioca takmičenja.
Uslovi i druga značajna pitanja za sprovođenje takmičenja iz člana 5. ovog Pravilnika utvrđuju se Propozicijama takmičenja.
Propozicije takmičenja, na predlog Rukovodioca takmičenja, usvaja Organizacioni odbor. Promene sistema takmičenja i Propozicija takmičenja se ne mogu menjati u toku trajanja takmičenja.

Posebne odredbe

Član 11.

Članove i Predsednika Regionalnog organizacionog odbora imenuje Organizacioni odbor za svaku takmičarsku sezonu posebno. Organizacioni odbor će prilikom imenovanja Regionalnog Organizacionog odbora voditi naročito računa da u sastavu istog budu predstavnici dopisništva RTS, lolkalnog Sportskog saveza i sportskog objekta gde se održava regionalno takmičenje.

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Član 12.

Organizacioni odbor, na predlog rukovodioca takmičenja, donosi Prpozicije takmičenja najkasnije 15 dana pre početka takmičenja i one se ne mogu menjati u toku takmičarske sezone.

Član 13.

Propozicijama takmičenja se bliže i preciznije utvrđuju uslovi takmičenja i druga pitanja značajna za njegovo sprovođenje a naročito:
– sprovođenje takmičenja,
– utvrđivanje plasmana u takmičenju,
– organi za sprovođenje takmičenja,
– dvorane i tereni za takmičenje,
– bezbednost i ponašanje u takmičenju,
– igrači u takmičenju,
– treneri/predstavnici ekipa,
– obaveza organizatora takmičenja,
– troškovi u takmičenju,
– sudije u takmičenju,
– prigovori i žalbe,

SPROVOĐENJE TAKMIČENJA

Član 14.

Sistem memorijalnog turnira u malom fudbalu „Igrajmo za 16“ utvrđuje Organizacioni odbor.
Takmičenja iz člana 5. ovog Pravilnika mogu biti sprovođena po kombinaciji jednostrukog bod sistema i kup sistema.

Član 15.

Takmičenja po grupama se igraju turnirski po jednostrukom bod sisitemu i principu svako igra sa svakim u okviru jedne grupe.
Takmičenje za dalji plasman se igra po kup sisitemu.
U finalnoj utakmici memorijalnog turnira u malom fudbalu „Igrajmo za 16“ sastaju se pobednik redovnog takmičenja na nivou Radiotelevizije Srbije i ukupni pobednik finalne utakmice kombinovanog takmičenja po grupama i kup takmičenja pobednika po kategorijama.

Član 16.

Takmičenja iz člana 5. ovog Pravilnika imaju tretman takmičenja memorijalnog, obeleževajućeg, masovnog i popularizacionog karaktera.
Zbog karaktera takmičenja žreb može biti dirigovan ili poludirigovan što utvrđuje Organizacioni odbor.

UTVRĐIVANJE PLASMANA U TAKMIČENJU

Član 17.

Plasman u takmičenju utvrđuje se zavisno od načina sprovođenja takmičenja o čemu odluku donosi Organizacioni odbor.

Član 18.

Ukoliko se takmičenje sprovodi po jednostrukom bod sistemu plasman se utvrđuje na osnovu većeg broja osvojenih bodova s tim što se za pobedu dobija tri boda, za nerešen rezultat jedan bod a za poraz nula bodova.
U slučaju da dva ili više učesnika osvoji isti broj bodova kod utvrđivanja plasmana odlučuju međusobni rezultati zainteresovanih ekipa.
Detalji utvrđivanja plasmana ukoliko se igra po bod sistemu regulišu se Propozicijama takmičenja.

Član 19.

Ukoliko se takmičenje sprovodi po kup sistemu plasman se utvrđuje na osnovu ostvarenog rezultata. Pobednik je ekipa koja je postigla više golova. Ukoliko se utakmica završi nerešenim rezultatom do pobednika se dolazi posle igranja produžetaka ili posle izvođenja serije sedmeraca.
Detalji utvrđivanja plasmana, ukoliko se igra po kup sistemu regulišu se Propozicijama takmičenja.

ORGANI ZA SPROVOĐENJE TAKMIČENJA

Član 20.

Prvostepeni organa za sprovođenje takmičenja je Rukovodilac takmičenja koga imenuje Organizacioni odbor.

Član 21.

Prvostepeni organ za sprovođenje takmičenja obavezno javno objavljuje sve donete odluke na Oglasnoj tabli i veb stranici takmičenja

DVORANE I IGRALIŠTA ZA TAKMIČENJE

Član 22.

Sportske dvorane u kojima se odigravaju utakmice memorijalnog turnira u malom fudbalu „Igrajmo za 16“ moraju ispunjavati određene uslove koji su propisani Pravilima igre u malom fudbalu i Propozicijama takmičenja, kako bi se time omogućilo da se sve utakmice normalno igraju i regularno završe.
Uslovi koje sportske dvorane moraju da ispune, iz ovog člana Pravilnika, utvrđuju se Propozicijama takmičenja.
Pre početka utakmice Rukovodilac takmičenja i sudije utvrđuju da li su ispunjeni osnovni uslovi za odigravanje utakmice. Njihova odluka je konačna.

BEZBEDNOST I PONAŠANJE U TAKMIČENJU

Član 23.

Svi učesnici u takmičenju su u obavezi da organizatoru pomognu da se osigura nesmetano, bezbedno i mirno odvijanje i održavanje sportske priredbe u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

IGRAČI U TAKMIČENjU

Opšte odredbe

Član 24.

Pravo nastupa na utakmici imaju igrači koji ispunjavaju određene kriterijume i koji se nalaze na Prijavnoj listi za igrače a koju predaje Trener/ Predstavnik ekipe pre početka utakmice.

Član 25.

Igrač nema pravo nastupa na utakmicama takmičenja „Igrajmo za 16“ za vreme za koje ga je kaznio nadležni organ ovog takmičenja.

Zdravstvena sposobnost

Član 26.

Na svim utakmicama memorijalnog takmičenja u malom fudbalu „Igrajmo za 16“ mogu nastupiti samo igrači koji imaju utvrđenu opštu zdravstvenu sposobnost i sposobnost učestvovanja u sportskim aktivnostima ovog karaktera. Opštu zdravstvenu sposobnost utvrđuje nadležna zdravstvena ustanova. Za izvršenu proveru zdravstvene sposobnost odgovaraju sam igrač, učesnik takmičenja, i Trener/Predstavnik ekipe.

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

Član 27.

Svaki učesnik je u obavezi da samostalno o svom trošku i za svoj račun ugovori osiguranje od posledica nesrećnog slučaja kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva.

Pravo nastupa

Član 28.

Igrač može nastupati samo za jednu ekipu u istoj fazi takmičenja.
Pravo nastupa u redovnom takmičenju na nivou Radio-televizije Srbije utvrđuje Organizacioni odbor posebnom odlukom.

Pravo nastupa na memorijalnom turniru RTS „Igrajmo za 16“ imaju svi zdravstveno sposobni igrači. Pravo nastupa imaju i amaterski i profesionalni igrači. Svaka ekipa učesnik pre početka turnira može prijaviti maksimalno 16 igrača, od toga, u protokolu za utakmice, može biti prijavljeno 12 igrača. Takođe, svaka ekipa mora da prijavi najmanje 12 igrača pre početka turnira, a ima pravo da doda još 4 igrača na spisak u bilo kojoj fazi takmičenja. Isti igrač može nastupati samo za jednu ekipu u bilo kojoj fazi takmičenja. Izuzetak je utakmica super finala gde ekipe mogu dovesti bilo koja 2 igrača.

Pravo nastupa na utakmicama grupe „Naši“, odnosno ekipa koje dolaze iz inostranstva, imaju samo igrači koji dolaze iz te zemlje (dokaz je pasoš). Za ekipe koje dolaze iz republike srpske mogu nastupati isključivo igrači kojima je prebivalište u republici srpskoj (dokaz lična karta).
Na utakmicama grupe RTS pravo nastupa imaju stalno zaposleni u RTS, bivši zaposleni u RTS, zaposleni sa propusnicom RTS, i članovi njihovih porodica. Pravo nastupa igrača na utakmicama grupe „RTS“ donosi se posebnom odlukom.

Svaka ekipa je dužna da dostavi spisak igrača pre početka turnira.

Organizacioni odbor i takmičarska komisija zadržavaju pravo izmene

Pravilnika o nastupu igrača.

TRENERI/PREDSTAVNICI EKIPA

Član 29.

Svaka ekipa učesnik takmičenja mora da ima trenera ili predstavnika ekipe.
Trener ili predstavnik ekipe može biti istovremeno igrač na utakmici.

OBAVEZE ORGANIZATORA TAKMIČENJA

Opšte odredbe

Član 30.

Organizator memorijalnog turnira u malom fudbalu „Igrajmo za 16“ je Radiotelevizija Srbije preko Organizacionog odbora, koji imenuje svojom odukom.
Suorganizator takmičenja je Sportski savez Beograda na osnovu zaključenog Protokola o saradnji a tehnički organizator je Rukometni savez Beograda na osnovu Ugovora o saradnji.

Član 31.

Propozicijama takmičenja se utvrđuju sve obaveze organizatora takmičenja.

TROŠKOVI TAKMIČENJA

Opšte odredbe

Član 32.

Propozicijama takmičenja se utvrđuje šta sve spada u troškove takmičenja.
Sve, Propozicijama utvrđene troškove takmičenja, snosi organizator takmičenja.

SUDIJE U TAKMIČENJU

Opšte odredbe

Član 33.

Sudije u takmičenju predlaže nadležni fudbalski savez. Odluku o prihvatanju liste predloženih sudija donosi rukovodilac takmičenja.

Član 34.

Delegiranje sudija je u nadležnosti Rukovodioca takmičenja i sudijske organizacije. Odluka Rukovodioca takmičenja o delegiranju sudija je konačna.

PRIGOVORI I ŽALBE

Opšte odredbe

Član 35.

Svaki učesnik u takmičenju ima pravo na prigovor i žalbu.

Član 36.

Prigovor na pravo nastupa igrača se mora podneti pismenim putem pre početka utakmice Rukovodiocu takmičenja.

Odlučivanje po prigovoru

Član 37.

Prvostepeni organ za sprovođenje takmičenja (Rukovodilac takmičenja) rešava po prigovoru u što kraćem roku.

Član 38.

Protiv odluke nadležnog prvostepenog organa nezadovoljna strana može podneti žalbu pisanim putem drugostepenom organu – Komisiji za takmičenje Organizacionog odbora.
Žalba se podnosi pisanim putem najkasnije 1 (jedan) sat po dobijanju odluke prvostepenog organa. Odluka Takmičarske komisije Organizacionog odbora je konačna.

Registracija utakmice službenim rezultatom
Član 39.
Utakmica će biti registrovana službenim rezultatom 3:0 u korist protivničke ekipe u sledećim situacijama:
– ukoliko ekipa nije nastupila na utakmici,
– ukoliko je ekipi izrečena kazna zabrane nastupa,
– ukoliko ekipa odbije da odigra utakmicu (vreme čekanja je 5 minuta),
– ukoliko ekipa napusti teren i odbije da nastavi već započetu utakmicu (vreme čekanja je 5 minuta).
 
KALENDAR TAKMIČENJA
 
Opšte odredbe
 
Član 40.

Za memorijalni turnir u malom fudbalu“Igrajmo za 16″ utvrđuje se kalendar takmičenja.

 Član 41.

Kalendar takmičenja utvrđuje Organizacioni odbor.
Promene kalendara takmičenja u toku takmičenja moguće su samo u izuzetnim slučajevima.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Uputstvo za primenu ovog Pravilnika i njegovo autentično tumačenje daje Organizacioni odbor.

Član 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

ORGANIZACIONI ODBOR
MEMORIJALNOG TURNIRA RTS U MALOM FUDBALU
„IGRAJMO ZA 16“

www.igrajmoza16.rs